آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 7
موضوع‌ها: 7
اعضا: 118
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/27
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/27
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4/53
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/06
تعداد موضوعات هر عضو: 0/06
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Ali.Farjad
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 1/69%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: قوانین انجمن (با 1 ارسال , 1 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
قوانین کلی سایت (0 پاسخ)
راهنمای تصویری آموزش نصب نرم افزار SIMATIC Manager Step7 (0 پاسخ)
آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار PSIM (0 پاسخ)
جریان نامی و رنگ پولک فیوز های فشنگی (0 پاسخ)
ارتباط درایو های SINAMICS V20 با PLC از طریق شبکه ModBUS (0 پاسخ)
آموزش نرم افزار متلب فصل اول (0 پاسخ)
قوانین کلی سایت (265 بازدید)
راهنمای تصویری آموزش نصب نرم افزار SIMATIC Manager Step7 (101 بازدید)
آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار PSIM (93 بازدید)
آموزش نرم افزار متلب فصل اول (30 بازدید)
ارتباط درایو های SINAMICS V20 با PLC از طریق شبکه ModBUS (25 بازدید)
جریان نامی و رنگ پولک فیوز های فشنگی (19 بازدید)